Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool Dvision.

 1. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van de sporthal Luyksgestel, Sporthal Grote Heide te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen.

  Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

 2. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van) de dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein het sportcentrum of in de dansschool.
 3. Het gebruik van onder meer de garderobe en kleedruimten is geheel op eigen risico. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.
 4. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
Inschrijving/Opzegging
 1. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus. De dansschool bepaalt het aantal deelnemers, en op welke dagen en tijden dansonderricht kan worden genoten. Men zal zich hiernaar individueel dienen te richten.
 2. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van lesgeld dient in orde te zijn nadat je een 1 gratis proefles hebt gedaan. De betaling gebeurt door middel het betaalplatform ledenbeheer. Je betaald het lesgeld in 3 delen.
 3. Bij verstrenging van de maatregelen in verband met covid-19 schakelt Dansschool Dvision automatisch over naar online lessen. Dit gebeurt via ZOOM. Communicatie hierover verloopt via whatsapp of via mail. Hier is dan ook geen terugbetaling mogelijk en de lessen verlopen zoals gewoonlijk maar dan online. Je kan je lidmaatschap niet vroegtijdig opzeggen.
 4. De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc.. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal deze les worden ingehaald.
 5. Door inschrijving voor een cursus gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van de dansschool en is hij/zij gehouden deze volledig na te leven.
 6. De cursist dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen cursist en dansschool bepaald. Dit geldt niet voor cursisten die er zelf voor kiezen om lessen niet te volgen.
 7. Foto’s c.q. filmpjes van cursisten bij optredens en activiteiten kunnen op social media geplaatst worden door Dvisiondansschool. De cursist gaat hiermee akkoord, indien niet akkoord dient dit schriftelijk meegedeeld te worden. 
Overige verplichtingen
 1. De tariefstelling en de leerstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op ‘eigen gebruik’. Het is cursisten tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van minimaal € 450,- per overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.
 2. De opgenomen ZOOM lessen dienen niet doorgestuurd te worden of online geplaatst te worden.
 3. Van lessen en/of cursussen met de bedoeling de leerstof commercieel aan te wenden is uitsluitend sprake indien een overeenkomst tussen de cursist en de dansschool dit expliciet aangeeft. Hierbij is zowel de tariefstelling als de leerstof afgestemd op commercieel gebruik door de cursist.
 4. De dansschool en/of haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk te achten voor de gevolgen van eventuele ongevallen, het in ongerede raken van de in of bij haar ruimten achtergelaten kleding, gelden, andere voorwerpen of voertuigen. De dansschool en/of haar medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid zodat het lid hen hierbij van iedere aansprakelijkheid vrijwaart.
 5. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
 6. Deze voorwaarden kunnen gewijzigd worden zonder dat dit gecommuniceerd word. 
Shop
 1. Retour van kledij uit de shop van Dvision is niet mogelijk.